form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake erwächt awoke awoken
bear Bier bore born
bear Bier bore borne
abide Dags abode abode
arise féiere arose arisen
be ginn was been
draw zéien drew drawn
do maachen did done
fight Kampf fought fought
eat iessen ate eaten
drive fuert drove driven
drink drénken drank drunk
dig Moment dug dug
beat liichtfäerteg ofgeschloss beat beaten
become ginn became become
bid Offer bid bid
begin fänken began begun
bind festleeën bound bound
find Op ee Bléck found found
fly fléien flew flown
forget vergiessen forgot forgotten
forgive verzeien forgave forgiven
bite Dégustatioun bit bit, bitten
blow Zweekampf blew blown
come kommen came come
choose decidéieren chose chosen
break Stand broke broken
behold Kuckt beheld beheld
sit sëtzt sat sat
sink ënnerzegoen sank sunk
sing sangen sang sung
shine Nordliichter shone shone
shake dréihnen shook shook
see gesinn saw seen
get kréien got got,gotten
go goen went gone
give ginn gave given
grow wuessen grew grown
run lafen ran run
ring Ring rang rung
hide verstoppen hid hid,hidden
hang Ënnerdaach hung hung
hold Emprise held held
know wëssen knew known
lie leien lay lain
mistake Feeler mistook mistaken
ride Ride rode ridden
slay Slay slew slain
speak schwätzen spoke spoken
spin spin spun spun
stand Stand stood stood
write schreiwen wrote written
win gewannen won won
wear zouzedrécken wore worn
wake erwecht woke woke
steal klauen stole stolen
stick verfierwt stuck stuck
swear geschwuer swore swore
swim schwammen swam swum
take huelen took taken
tear Tréine tore torn
sting pickt stung stung
throw geheien threw thrown
chide chide chid chid
cleave cleave clove,cleft cloven,cleft
cling oof clung clung
spring Fréijoer sprang sprung
smite erschloen smote smitten
slide Rutsch slid slid
tread Rot trod trodden
swing Héichtouren swang swung
strive verpflichte strove striven
string String strung strung
shrink Schrëft shrank shrunk
lead nodeems led led
grind muelen ground ground
freeze afréieren froze frozen
forsake vergësst forsook forsaken
fling kleng Hütt flung flung
wring wring wrung wrung
wind Wand wound wound
weave weave wove woven
bet bestëmmt bet bet
cast Goss cast cast
cost kascht cost cost
cut Géigewier cut cut
hit Hit hit hit
hurt schueden hurt hurt
let loosse let let
put no put put
rid lass rid rid
set Formatioun set set
shed datts shed shed
split SPLIT split split
shut zou shut shut
thrust Schub thrust thrust
spread verbreet spread spread
burst riicht burst burst
abuse Mëssbrauch abused abused
abolish ofschafen abolished abolished
avail Länner och availed availed
attract unzezéien attract attract
appoint z'iwwerwaachen appointed appointed
apply gëllen applied applied
approve stëmmen approved approved
accept acceptéieren accepted accepted
accompany begleeden accompanied accompanied
acquire kréien acquire acquired
annoy hutt annoyed annoyed
alter ofzeänneren altered altered
aim Zil aimed aimed
add Foto added added
adapt adaptéieren adapted adapted
attack Attack attacked attacked
assure versécheren assured assured
ask froen asked asked
ascend eropklammen ascended ascended
agree averstanen agreed agreed
advise berode advised advised
adopt adoptéieren adopted adopted
bend béien bent bent
believe gleewen believed believed
behave behuelen behaved behaved
beg hues begged begged
bleed anzekloen bled bled
bring bréngen brought brought
charge Vitesse charged charged
cheat fuddelen cheated cheated
compare vergläichen compared compared
build bauen built built
burn verbrennt burnt burnt
buy kafen bought bought
call Opruff called called
cry kräischen cried cried
deliver liwweren delivered delivered
debar Déifferdeng debarred debarred
deal vill dealt dealt
dare getraut dared dared
catch Kathedral caught caught
cook Cook cooked cooked
creep ugehalen crept crept
change änneren changed changed
complain beschwéieren complained complained
compose komponéieren composed composed
convict Convict convicted convicted
cure Kur cured cured
decide decidéieren decided decided
dedicate widmen dedicated dedicated
hear héieren heard heard
hate haassen hated hated
have hunn had had
hang Ënnerdaach hanged hanged
demand Nofro demanded demanded
deny verleegnen denied denied
depend hänkt depended depended
destroy zerstéieren destroyed destroyed
gather versammele gathered gathered
gaze blécks gazed gazed
flee fled fled
feel fillen felt felt
feed feed fed fed
determine bestëmmen determined determined
deviate wäicht deviated deviated
die stierwen died died
dream Dram dreamt dreamt
divide Gruef divided divided
inform informéieren informed informed
inspire inspiréiere inspired inspired
introduce aféieren introduced introduced
embellish ausserdeem embellished embellished
enter gitt entered entered
expressed expressed expressed
maintain affirméieren maintained maintained
marry bestueden married married
make maachen made made
insist insistéieren insisted insisted
invade violéieren invaded invaded
invite invitéieren invited invited
involve bezitt involved involved
lose verléieren lost lost
look Wanterschlof looked looked
like wëll liked liked
light Liicht lighted lighted
lie leien lied lied
joke verhandelt joked joked
keep halen kept kept
kill ëmbréngen killed killed
kneel kneel knelt knelt
laugh laachen laughed laughed
lend Krediter lent lent
leave verloossen left left
learn léieren learnt learnt
lead nodeems led led
lay zougemaach laid laid
owe schëlleg owed owed
order Uerdnung ordered ordered
omit iwwersprongen omitted omitted
occur geschéien occurred occurred
observe fest observed observed
open oppen opened opened
occupy gelant occupied occupied
pray biede prayed prayed
punish bestrofen punished punished
play Leeschtung played played
pay bezuelen paid paid
preside presidéiert presided presided
prevent verhënneren prevented prevented
negotiate verhandelen negotiated negotiated
mow mow mowed mowed
move réckelen moved moved
mix Mix mixed mixed
mend flécken mended mended
meet treffen met met
mean heeschen meant meant
manage geréieren managed managed
prepare preparéieren prepared prepared
preserve erhaalen preserve preserved
pretend wech pretended pretended
proceed virugoe proceeded proceeded
prohibit verbidden prohibited prohited
reject refuséieren rejected rejected
rehabilitate méi rehabilitated rehabilitated
refuse refuséieren refused refused
refund Remboursement refunded refunded
recover recuperéieren recovered recovered
propose proposéieren proposed proposed
prosecute poursuivéieren prosecuted prosecuted
prove beweise proved proved
persist erëm persisted persisted
realize realiséieren realized realized
raise Dréimoment raised raised
receive kréien received received
reach erreechen reached reached
read liesen read read
quarrel iregend quarrelled quarrelled
say soen said said
sew ugepecht sewed sewed
seek sichen sought sought
remind erënneren reminded reminded
remit zoustänneg remitted remitted
return zréck returned returned
respond z'äntwerten responded responded
rob Rob robbed robbed
repair Reparatioun repaired repaired
reply reply replied replied
rescue Rettungsplang rescued rescued
swell d`Duenung swelled swelled
sell verkafen sold sold
sweep ugeluechter Razzia swept swept
send schécken sent sent
shoot schéissen shot shot
spoil llen spoiled spoiled
sleep Schlof slept slept
show weisen showed showed
sow ëmzebréngen sowed sowed
stay bleiwen stayed stayed
spend verbréngen spent spent
work Aarbecht worked worked
wish wënschen wished wished
wait wait waited waited
warn warnen warned warned
smile Polstersëtz smiled smiled
smell Geroch smelt smelt
teach léieren taught taught
want wëllen wanted wanted
walk Spadséiergank walked walked
visit fueren visited visited
vanish Ennerscheeder vanished vanished
tell soen told told
think mengen thought thought
travel reesen travelled travelled
tremble Dovun ofgesinn trembled trembled
utter leschter Sekonn uttered uttered
unite Talenter united united
twinkle Twinkle twinkled twinkled
treat Plëséier treated treated
bend béien bent bent
breed Rassendiskriminéierung bred bred
clothe unzedoe clothed clothed
gird gird girded,girt girded,girt
hew hew hewed hewed
lean recommandéieren leant leant
load opbauen loaded loaded
melt schocken melted melted
rend lousen rent rent
spell Kënscht spelled,spelt spelled,spelt
knock Gënnt knocked knocked
repeat widderhuelen repeated repeated
pick Kiischt picked picked
join anzeschreiwen joined joined
clean propper cleaned cleaned
match Match matched matched
offer Offer offered offered
plunge kalem plunged plunged
watch souguer watched watched
slip Réck slipped slipped
chatter jonk chattered chattered
shock Schock shocked shocked
shook shooked shooked
affect Afloss affected affected
last leschte lasted lasted
plan plangen planned planned
expose filmen exposed exposed
tip Tipp tipped tipped
need brauchen needed needed
suit Kostüm suited suited
fold faalen folded folded
decorate Fiche decorated decorated
disappear verschwannen disappeared disappeared
plough bäibruecht huet ploughed ploughed
ban Verbuet banned banned
protect schützen protected protected
reproduce britt reproduced reproduced
contain enthalen contained contained
stretch zéien stretched stretched
notice Notiz noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links